Πολιτική Ποιότητας

En.Dy.Con. Καλαματιανός Ι.Κ.Ε.

Πολιτική Ποιότητας

Η En.dy.con Καλαματιανός ΙΚΕ διαθέτει πλήρη συνείδηση του ρόλου της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών της. Πολιτική της εταιρίας είναι η δημιουργία εμπιστοσύνης με το πελάτη, η ικανότητά να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του. Η εταιρία δεσμεύεται για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών, της ενίσχυση της ικανοποίηση τους και την εναρμόνιση σε νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Το πεδίο εφαρμογής της επιχείρησης τη μελέτη, κατασκευή εφαρμογών ψύξης – θέρμανσης και εμπορία σχετικών μηχανημάτων (Τεχνικά έργα-εμπορικές δραστηριότητες).

Οι ποιοτικές απαιτήσεις του πελάτη αναγνωρίζονται και παρακολουθούνται συνεχώς και η προσπάθεια αναβάθμισης του επιπέδου συμμόρφωσης είναι συνεχής και αδιάλειπτη.

Οι βασικές αρχές που συνθέτουν την ποιότητα των μελετών, κατασκευών και υπηρεσιών, είναι:

– Υπάρχουν πλήρεις διαδικασίες προγραμματισμού ελέγχου και παρακολούθησης κάθε έργου με στόχο την κάλυψη των ποιοτικών, χρονικών και κοστολογικών πλάνων.
– Όλες οι εργασίες γίνονται από εγκεκριμένους έπειτα από αξιολόγηση συνεργάτες

Για να επιτευχθούν τα παραπάνω:
• Αναπτύχθηκε και εφαρμόζεται Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001/2015,
• Ανασκοπούμε και βελτιώνουμε συνεχώς τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών μας, όπου αυτό είναι εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα των Διεργασιών μας και κατ’ επέκταση ολόκληρου του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας,

• Θέτουμε μετρήσιμους αντικειμενικούς στόχους για την ποιότητα σε εταιρικό επίπεδο, σε λειτουργικό επίπεδο καθώς και όσον αφορά τις υπηρεσίες μας. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς το βαθμό επίτευξής τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας από τη Διοίκηση του οργανισμού, και λαμβάνουν υπόψη τις απειλές και ευκαιρίες που έχει προσδιορίσει η επιχείρηση.
• Παρέχουμε όλους τους αναγκαίους πόρους για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης, αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας του οργανισμού μας,
• Επενδύουμε στην συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της ώστε να προάγουμε την ποιότητα των δραστηριοτήτων μας,
• Παρακολουθούμε, μετράμε και αξιολογούμε τις κρίσιμες παραμέτρους και Διεργασίες, ώστε να εξασφαλίζεται η Ποιότητα

Καθορίζουμε στόχους Ποιότητας, την επίτευξη των οποίων ανασκοπούμε σε ετήσια βάση, μέσα από τη διαδικασία της Ανασκόπησης του Συστήματος από τη Διοίκηση.

Η αδιάκοπη προσπάθεια για συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας αποτελεί κύριο μέλημα της εταιρίας και φιλοσοφία κάθε εργαζομένου, αλλά και χτίζοντας την ίδια φιλοσοφία στους εργολάβους/συνεργάτες μας.

Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης, η En.Dy.con αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία, καθώς και την ατομική προσπάθεια, επενδύει στον άνθρωπο και σέβεται τον πελάτη.