Πολιτική Περιβάλλοντος

En.Dy.Con. Καλαματιανός Ι.Κ.Ε.

Πολιτική Περιβάλλοντος

Η En.Dy.Con. ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ Ι.Κ.Ε στα πλαίσια της εφαρμογής Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης  κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015, ενσωματώνει περιβαλλοντικά κριτήρια στις επιχειρηματικές της διαδικασίες και αναπτύσσει στρατηγικές για τη διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων της.

Στο πλαίσιο της δέσμευσής της για συνεχή μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία της,  παρακολουθεί και μετρά τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις, θέτει στόχους βελτίωσης, εφαρμόζει και αξιολογεί δράσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης, όπως ορθή διαχείριση και παρακολούθηση των ψυκτικών μέσων μέσω μείωση των ψυκτικών υγρών,  της άσκοπης χρήσης, ανακύκλωση αυτών και μείωση του ως απόβλητο λόγω επιμόλυνσής.

Η En.Dy.Con. ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ Ι.Κ.Ε  εφαρμόζει διαδικασίες διαχείρισης του περιβαλλοντικού κινδύνου που ενδέχεται να προκύψει από την  επιχειρηματική της δραστηριότητα προωθώντας μέτρα για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και για την αναγνώριση και αξιοποίηση των ευκαιριών που προκύπτουν από αυτήν.

Για την καλύτερη εφαρμογή της περιβαλλοντικής της πολιτικής η En.Dy.Con. ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ Ι.Κ.Ε  δεσμεύεται και μεριμνά για τη διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού της, την αξιολόγηση των υπεργολάβων της  και για την ενημέρωση των πελατών της και του ευρύτερου κοινού σχετικά με τους στόχους και τα αποτελέσματα των φιλοπεριβαλλοντικών μέτρων.

Πεδίο Εφαρμογής

Το πεδίο εφαρμογής της επιχείρησης τη μελέτη, κατασκευή εφαρμογών ψύξης – θέρμανσης και εμπορία σχετικών μηχανημάτων (Τεχνικά έργα-εμπορικές δραστηριότητες).

Η En.Dy.Con. ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ Ι.Κ.Ε δεσμεύεται για την απόλυτη τήρηση των υποχρεώσεων συμμόρφωσης της εταιρίας συμπεριλαμβανομένων των νομίμων υποχρεώσεων  έναντι του περιβάλλοντος  για την προστασία του περιβάλλοντος  και της απαίτησης του συμπεριλαμβανομένη της πρόληψης της ρύπανσης, της βιώσιμης χρήσης πόρων, τον περιορισμό κα την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή κ.α.   και τήρηση των απαιτήσεων του Προτύπου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001.

Επιπλέον, θεωρεί κύριο μέλημα της,  την συνεχή βελτίωση του συστήματος περιβαλλοντικής  διαχείρισης  προκειμένου να βελτιώνεται  η  περιβαλλοντική επίδοση. Τέλος η  διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού της και την ενημέρωση υπεργολάβων της,  των πελατών της  και του ευρύτερου κοινού σχετικά με τους στόχους και τα αποτελέσματα των περιβαλλοντικών της δράσεων αποτελεί σημαντική δέσμευση για την ορθή  λειτουργία του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Στόχοι En.Dy.Con. ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ Ι.Κ.Ε – Πλαίσιο καθορισμού στόχων

Να τηρεί απαρέγκλιτα  τις νομοθετικές  και  άλλες κανονιστικές  απαιτήσεις που αφορούν τις δραστηριότητές της και συγκεκριμένα το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την ευθύνη περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Να φροντίζει για τη λειτουργία και συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 (Περιβαλλοντική Διαχείριση),
Να παρακολουθεί και όπου είναι αναγκαίο, να διορθώνει την πορεία της εταιρείας μέσω της θέσπισης και συστηματικής παρακολούθησης μετρήσιμων περιβαλλοντικών στόχων / δεικτών,
Να τροποποιεί, όποτε κρίνεται αναγκαίο την παρούσα Πολιτική, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής επάρκεια και καταλληλότητα της,
Να εξασφαλίζει τους αναγκαίους πόρους για την απρόσκοπτη λειτουργία του ΣΠΔ.

Η En.Dy.Con. ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ Ι.Κ.Ε θέτει  περιβαλλοντικούς στόχους λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές περιβαλλοντικές πλευρές της  (τις οποίες έχει αναγνωρίσει και επικυρώνει και επικαιροποιεί συνεχώς) και τις συνδεόμενες  υποχρεώσεις  συμμόρφωσης  και  λαμβάνει υπόψη τις απειλές και ευκαιρίες του που πιθανόν δύναται να προκύψουν.

Για να δείτε την Πολιτική Περιβάλλοντος σε μορφή pdf παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ.